Cenník

Za čo v Artaktive platím? Ohodnotenie výtvarného diela je pripravené vo forme hodnotiaceho posudku. Tento je vystavený ku každému prijatému obrazu alebo soche, kde sa dá umelecko-historickým výskumom zistiť dostatok relevantných informacií pre určenie aktuálnej hodnoty diela. Obsahuje stručný odborný posudok od renomovaných historičiek umenia vrátane určenia autora, názvu diela, techniku, datovanie a pod. Hodnotiaci posudok je vystavený priamo a výhradne pre vlastníka umeleckého diela a jeho neoddeliteľnou súčasťou je aktuálna hodnota diela v eurách, pod ktorú nedoporučujeme klientovi dielo predávať.
Cenník
Kategória EUR Cena
Ado 500€9,00% z ceny ohodnocovaného diela, min. však 20.- EUR
Bod 501 do 12008,00% z ceny ohodnocovaneho diela
Cod 1201 do 20007,00% z ceny ohodnocovaneho diela
Dod 2001 do 35006,00% z ceny ohodnocovaneho diela
Enad 3501 a vyššie5,00% z ceny ohodnocovaného diela
Základná a minimálne cena za ohodnotenie je 20 € Artaktíva si za každé prevzaté umelecké dielo účtuje províziu v zmysle platného cenníka, minimálne však vo výške 20€ za 1 ohodnocované dielo. Provízia zahŕňa aj náklady na vhodné deponovanie, poistenie a bezpečnosť diela. Artaktíva si vyhradzuje právo účtovať základnú cenu aj v prípade, že nebude možné pri najlepšej vôli vypracovať komplexný hodnotiaci posudok ako náhradu nákladov vznikajúcich pri umelecko-historickom prieskume.